fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Superworkx gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven in

de KVK te ‘s-Hertogenbosch onder nr: 27252119.

1: Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen: Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

3. Levering: Levering geschiedt uitsluitend op vooruitbetaling of onder rembours, tenzij op voorhand anders overeengekomen per mail. Superworkx rekent geen administratiekosten en geen verzendkosten. De zaken reizen voor risico van de wederpartij.

4. Prijzen: Alle in de prijslijst vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5. Reclame: Reclames dienen uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst der zaken aan ons te worden gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Zijn zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt, dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd. Reclames gevende wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

6. Schadevergoeding: Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging, enz. Van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.

7. Retourzendingen: Geleverde en geaccepteerde zaken worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Wij hebben het recht vrachtkosten en retourzendingen in rekening te brengen.

8. Eigendomsvoorbehoud: Alle geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde zaken.

9. Betaling: Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds 14 dagen na factuurdatum. De tegenpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van €12,50, ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hierna bepaalde. Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum heeft betaald, dat hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk aan dat van de wettelijke rente. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar ingeval de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien zijnen laste beslag wordt gelegd.

10. Zekerheid en ontbinding: Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of geen gegronde vrees daarvoor, ons nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zaken. Indien de wederpartij met enige verplichting, welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, ingebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

11. Kosten: Alle eventuele kosten, waaronder incasso,-deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van € 35,-, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.